Tone Holte >>> Sangtradisjon
 
 

Sangtradisjon er også lokalhistorie

[Bilde av bestemor med barn på fanget]

Tone Holte har siden -97 forsøkt å samle inn det som finnes av gammel sangtradisjon i Follo. Hun fikk dette året et arbeidsstipend for å samle inn dette fra Rådet for folkemusikk og folkedans.Prosjektet oppstod først som et Oppegårdprosjekt, men det viste seg at å holde hardt på kommunegrensen var svært hemmende. Folk vokser opp i en kommune, gifter seg og bor i en annen, og har kanskje tatt vare på sanger fra foreldre som igjen har hatt bopel i en tredje kommune. Follo viste seg å være et mer håndterlig geografisk område å begrense seg til.

Målsettingen med prosjektet har vært å :

"Snuse opp", ta vare på og formidle eldre sanger fra Follo

Begrunnelsen for å gjøre dette var bl.a. dette:

Regionen er preget av nybygging og innflytting - mange som bor her er uten grasrottilknytning. I Follo blir stadig mer av det opprinnelige kulturen borte, den er allerede i dag vanskelig å få tak i. I andre deler av landet er de gamle, lokale sangtradisjonene tatt vare på i større grad, og blir videreformidlet til nye generasjoner. Slik kunnskaps- og tradisjonsoverføring finnes i liten grad i Follo. Men noe lokalt stoff finnes fremdeles- og det et viktig å ta vare på det før den som har det ikke kan formidle det mer.

I løpet av den tiden som er gått siden innsamlingen startet i -97, har 13 informanter eller kilder bidratt til samlingen av Follosanger. Av disse er det 5 informanter hjemmehørende i Oppegård, 2 fra Ski, 2 fra Vestby, 2 fra Frogn og 2 fra Ås. I tillegg til disse 13 hovedkildene er det en rekke enkeltpersoner som har kommet med enkeltvers, korreksjoner og innspill til de sangene som er samlet inn. Materialet spenner seg over en epoke på ca. 140 år. En del av sangene er muntlig overlevert, mens endel skriver seg fra håndskrevne bøker ( med sangtekster) tilhørende enkeltpersoner som nå ikke lever lenger. Da er de gjerne tatt vare på av en slektning som husker de fleste av melodiene i boka.

Inspirasjon er også hentet fra innsamlere fra andre regioner. Spesielt interessant har det vært å lese Sylvi Kiellands "Fader er dranker og moder er død" - Hva har folk sunget på Romerike ? En presentasjon av muntlig tradert sangstoff slik vi finner det i eldre og nyere samlinger. Dette er en hovedoppgave fra Institutt for Musikk og Teater, Avdeling for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo ( 1995).

Hva er en Follosang ?

Follosangene som er samlet inn er sanger som var på repetoiret til folk i Follo i gammel tid. Det er ikke slik at de alle er skrevet her i Follo, eller kun sunget her. De fleste sangene vet vi lite om opprinnelsen til. Men det som er sikkert er at mange av sangene også ble sunget andre steder på Østlandet, ellers i landet og i Norden. Sanger vandrer - og blir endret underveis. Det har vært interessant å finne Folloversjonen ( eller versjonene) av ulike kjente sanger. Det finnes absolutt lokale variasjoner av flere av sangene som er samlet inn. Dette gjelder både med hensyn til tekst og melodi.

Ulike typer sanger

Det er samlet inn forbrytersanger, morssanger, soldatsanger, sjømannssanger, barnesanger, frirerisanger, ekteskapssanger, tullesanger, religiøse sanger m.m. ! Folks repetoir spenner over et vidt spekter...

I materialet fra Follo ser vi at

- Mange informanter har de samme sangene, men det ka være små variasjoner i melodiene og antall vers

- Det finnes flere tekster enn melodier bevart.

- Repetoirene varierer hos den enkelte, avhengig av personlighet og smak. Noen liker best de triste sangene, andre de morsomme, andre igjen de religiøse osv.

- De eldste sangenes melodier er ikke så ulike gamle stev fra Telemark etc.

- Det finnes et vell av sanger i Follo som er i ferd med å gå i glemmeboka

- Det er heldigvis en voksende interesse for å ta vare på disse sangskattene !

"Ekornsang og gamle sokker"

Et prosjekt kallt "Ekornsang og gamle sokker" gav i 2000 ut en singel-CD med eksempel på gammel sangtradisjon i Follo. Alle Tonetralls medlemmer medvirket på CD-plata. De som stod bak prosjektet var Tone Holte og Haakon Esplo. Målsettingen med prosjektet er videreformidling av gammel sangtradisjon i Follo.

Mer informasjon her:
"Ekornsang og gamle sokker"

Artikler publisert i "Follominne"

Tone Holte har skrevet artikler om gammel sangtradisjon til to utgaver av Follo Historielags årbok "Follominne":

Tonetrall

Sang-gruppa "Tonetrall" har siden -97 underholdt på en rekke arrangementer med sangene som er samlet inn i Follo. Gruppa består av Bjørg Rønsen, John Vedde og Tone Holte.

Olafs sangskatt

Høsten 2003 ga Tone holte ut boken "Olafs sangskatt - Livet på Greverud i gamle dager". Les mer om dette her.

gå til toppen